DE INTERRELIGIEUZE SAMENLEVING: LEREN VAN ELKAAR IN VREDE

Het Jodendom, Christendom, het geloof van de Native Americans, yoga, de Islam, het Hindoeïsme en Boeddhisme

We komen samen om de gemeenschap van het heilig menselijk hart te creëren.”

(Barbara Ann Brennan, Seeds of the Spirit 2006, p. 6)

Het is Vrede wat we diep van binnen allemaal willen. Het is stralende grenzeloze Liefde. Het is dat wat we ten diepste Zijn – Licht en Vreugde. Dit is de ervaring van vele mystici uit vele religies en zonder religie. Een mysticus is iemand die een Aanwezigheid ervaart die het ‘alledaagse’ overstijgt. Liefde is de ware aard van ons wezen, ook al ervaren we dat niet (altijd) zo.

Het woord religie komt van het woord ‘religere’ wat ‘herinneren’ betekent of ‘religare’ wat ‘verbinden’ betekent. Religie zou horen te gaan over het ons herinneren van – opnieuw verbinden met – het meest liefdevolle in ons en in iedereen. Wanneer mensen dit doen dragen ze bij aan wat we de ‘gemeenschap van het heilig menselijke hart’ kunnen noemen. We bevorderen onze innerlijke vrede, handelen meer vanuit vrede en dragen zo bij aan wereldvrede!

Om te bepalen wat Licht en Vreugde brengt en wat niet, kunnen richtlijnen helpen. Daar gaat deze tekst over. Er wordt gekeken naar verschillende religies/levenbeschouwingen en hun leefregels.

Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat je eigen hart en verstand je belangrijkste richtlijnen zijn. We mogen kritisch zijn. Ook op deze tekst. We dienen niet zomaar alles van anderen aan te nemen. In de Kalama Sutra, een boeddhistisch geschrift, wordt dit mooi uiteen gezet:

“Ga niet uit van wat is verworven door het herhaald horen, noch door traditie, of roddel, of geschriften, of vermoeden, of grondstelling, of misleidende beredeneringen, (…) nog aan de hand van iemands schijnbare bekwaamheid, nog door de overweging ‘de monnik is onze leraar’. Als je zelf weet: deze dingen zijn slecht, afkeurenswaardig, gecensureerd door de wijzen, gedaan en geobserveerd, deze dingen leiden naar schade en ziekte…verlaat ze. Als je zelf weet: deze dingen zijn goed, schuldeloos, geprezen door de wijzen, ondernomen en geobserveerd, deze dingen leiden naar voordeel en geluk, ga door en blijf bij hen.”

Bij wijzen kunnen we hier volgens mij denken aan, mensen die in geluk, liefde en vreugde leven.

Ik vind het mooi dat het boeddhisme hier zo wijst op ons eigen onderscheidingsvermogen. Ik denk dat dit erg belangrijk is als je met religie bezig bent. Nu we weten dat ons eigen hart samen met ons verstand de beste richtlijnen zijn, kunnen we wat andere richtlijnen bespreken die kunnen dienen als hulpmiddel. We zullen het in deze tekst hebben over het jodendom, christendom, het geloof van de Native Americans, yoga, de islam, het hindoeïsme en boeddhisme in deze volgorde.


Het jodendom en christendom

We beginnen dus met een paar hele bekende leefregels die afkomstig zijn uit het jodendom en overgenomen zijn door het christendom. Laten we beginnen met de tien geboden. Hieronder vinden we de tien geboden met daarbij mijn interpretatie. Waar “JWH” staat, kan ook “de Levende” of “de Eeuwige” worden gelezen.

De Eeuwige is Zijn naam.(Amos 4.8)

De tien geboden

1: “Vereer naast mij geen andere goden.”

Liefde gaat boven alles. Wanneer we bijvoorbeeld doen alsof ‘wanneer het met de economie goed gaat’ vanzelf alles goed gaat, kunnen we spreken van een ‘afgod’. We dienen te erkennen dat Liefde alles is en dat naast Liefde niks ons werkelijke vervulling geeft. We kunnen doen alsof wanneer we andere dingen bereiken we Liefde zullen ervaren en gelukkig zullen zijn, maar als we niet beseffen dat Liefde de essentie is van alles en haar haar Waarde toekennen, dan zullen we ongelukkig zijn.

2: “Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, JWH uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten. Maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht.”

Beperk God niet in je gedachten, de enige plaats waar je God kunt ‘beperken’. Dat wat God Is, is eeuwig en biedt alles wat je nodig hebt. Weet dat God oneindig en onsterfelijk is. Als je (in je hoofd) een beperkt beeld van God maakt dan ‘verafgood’ je God en doe je af aan wat God Is. Tenminste, dat ervaar je dan zo. Aan wat God Is, kan nooit echt wat worden afgedaan. Het advies geen beelden te maken van iets beneden op aarde of in het water onder de aarde kan gezien worden als het gegeven dat het goed is om dingen los te kunnen zien van de ideeën die je erover hebt. Wanneer we ons beeld van God beperken en de wereld niet kunnen zien op een onbevooroordeelde wijze heeft dit negatieve gevolgen. Ook voor volgende generaties, gewoon omdat deze worden opgevoed met de ideeën van de daaraan voorafgaande generatie. Als deze dus negatief zijn en Liefde niet de waarde wordt toegekend die ze heeft, heeft dit negatieve gevolgen, omdat deze ideeën hoogstwaarschijnlijk worden overgenomen door het nageslacht. Hetzelfde geldt voor positieve ideeën. Deze zijn een erkenning van de Liefde en haar Waarde. Ook deze (positieve) ideeën werken door in volgende generaties. Gezien ze worden gesteund door God zijn ze echter krachtiger en zullen ze nog langer doorwerken.

3:“Misbruik de naam van JWH, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.”

Als je doet alsof God, de Bron, iets anders is dan Liefde, dan heeft dit vervelende gevolgen. Er wordt vaak gedaan alsof God straft. Dit wordt dan als rechtvaardiging gebruikt om zelf te straffen. Met het idee in gedachten dat God straft, straffen mensen elkaar en zichzelf. Ze zetten zichzelf en elkaar gevangen. We dienen geen straffende God te verzinnen om die vervolgens voor ons karretje te spannen wanneer we anderen of onszelf kwaad doen.

4: “Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er in leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de sabbat gezegend en heilig verklaard.”

Neem rust om in overeenstemming te komen met God, die Liefde is. Sta iedereen toe deze rust te nemen. Biedt zo nodig hulp zodat mensen deze rust kunnen nemen.

5: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.”

Behandel je ouders goed. Natuurlijk moet je iedereen goed behandelen, maar door je ouders goed te behandelen maak je daar een mooi begin mee. Het is een mooi fundament. Door te leren je ouders goed te behandelen leer je ook anderen goed te behandelen en dit zorgt ervoor dat iedereen een meer gezegend leven heeft.

6. “Pleeg geen moord.”

Als we allemaal besluiten geen moord te plegen is er ook geen reden om bang te zijn voor moord. Moord jaagt angst aan. Vanuit angst doen we nare dingen die nog meer angst aanjagen. Vanuit Liefde kiezen we voor vrede. We kiezen ervoor om goed te zijn voor onszelf en anderen. Niet moorden helpt de cirkel van angst te doorbreken.

7: “Pleeg geen overspel.”

Als we allemaal eerlijk zijn tegen elkaar is er ook geen reden om elkaar te wantrouwen. We willen allemaal een vredig leven waarin we elkaar kunnen vertrouwen. Een van die punten waarop we elkaar graag willen kunnen vertrouwen is waar het om partnerschap gaat. Wees dus eerlijk tegenover elkaar. Dit geeft rust.

8: “Steel niet.”

Als we allemaal niet stelen, is er ook geen reden om bang te zijn dat er van ons gestolen wordt. Het is niet fijn als je bijvoorbeeld op de fiets ergens naar toe bent en je fiets wordt gestolen. Je kunt dan niet terug op de manier die je waarschijnlijk in gedachten had. Los daarvan is het waarschijnlijk ook lastig als je de fiets regelmatig gebruikt. Dit geldt voor alles waar we gebruik van maken. We dienen niet van elkaar te stelen om ervoor te zorgen dat al onze ideeën harmonieus kunnen worden uitgevoerd. Als we niet stelen, voorkomen we dat anderen plotseling niet in een behoefte worden voorzien wat hen uit hun rust zou kunnen halen. Stelen zou je in een breder zin van het woord kunnen zien. Je zou het namelijk kunnen zien als het verkrijgen van goederen op onethische wijze. Dit is vaak lastig als je in een westers land woont waar veel goederen op onethische wijze het land in worden gevoerd, maar je kunt er in elk geval naar streven alles op een zo ethisch mogelijke manier te verkrijgen. Bijvoorbeeld door fairtradeproducten te kopen.

9: “Leg over een ander geen valse getuigenis af.”

Wees eerlijk. Diep van binnen zijn we allemaal goede mensen. Het gaat hier over het naar boven laten komen, het erkennen van Innerlijke Goedheid ondanks alle fouten die de mens maakt. Anderen kunnen fouten maken, maar als we de ander als zondig zien, is er sprake van een valse getuigenis. Natuurlijk is het gewenst dat we een andere wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid, maar we moeten onthouden dat de ander in essentie altijd onschuldig is en dat we hem of haar niet zouden moeten veroordelen, maar liefhebben.

10: “Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.”

We dienen niet hebzuchtig te zijn. Respecteer het ‘bezit’ van anderen. Dan kunnen we er ook van uitgaan dat anderen dat bij ons doen. We dienen alles eerlijk te delen.

Naar mijn idee zijn ‘de tien geboden’ niet zozeer geboden, maar meer richtlijnen. Ze worden ook wel eens ‘de tien woorden’ genoemd. Ze zijn er niet om ons beperkingen op te leggen, maar juist om ons in vrijheid te doen leven. Als we niet volgens deze richtlijnen leven, dan ontstaat er angst in ons leven en voelen we ons onveilig en beperkt. Als we er wel vanuit leven, dan ervaren we Liefde en voelen we ons veilig en vrij. Ons Hart is de ware richtlijn samen met ons hoofd.

We kunnen veel leren van de oorspronkelijke boodschap van het christendom, door aandacht te besteden aan de volgende uitspraken van Jezus. Jezus had het in het Nieuwe Testament over de twee belangrijkste geboden. Hij zei: “Houdt van de Here, uw God met heel uw Hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede, even belangrijke gebod is: ‘Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf’.” We dienen God, die Liefde is, te erkennen als Waardevol, en daarmee ook onszelf en onze medemens. Erken volledig dat Liefde die de Bron is van alles. Zie de Liefde in jezelf en in alle anderen, zoals in jezelf.

De tien geboden van de Native Amaricans

Ook de Native Americans hebben tien geboden. Tien richtlijnen voor een harmonieus leven. Ik vind ze erg interessant en inspirerend en daarom heb ik ze opgenomen in dit artikel. Hier volgen ze met aantekeningen van mij erbij.

1: “Behandel de Aarde en allen die daarop verblijven met respect.”

Wees dus goed voor mens, dier en milieu. Dit kun je doen door bijvoorbeeld bewust inkopen te doen en door bewust te stemmen.

2: “Blijf dicht bij de Grote Geest.”

Blijf dichtbij God, de Bron, Liefde. Laat je leiden door Liefde.

3: “Toon een groot respect voor al je medeschepselen.”

Behandel mens, dier en het planten- en mineralenrijk met respect.

4: “Werk samen voor het goede voor de hele mensheid.”

We dienen ons in te zetten voor het creëren van een samenleving waarin iedereen geholpen wordt.

5: “Geef hulp en vriendelijkheid wanneer ook maar nodig.”

Wees dus behulpzaam. Houdt niet vast aan haat en woede.

6: “Doe dat waarvan je weet dat het juist is.”

Luister naar je Hart. Volg je Hart en laat je verstand je hierbij helpen.

7: “Let op het welzijn van je geest en lichaam.”

Zorg goed voor jezelf. Zorg voor genoeg rust, genoeg lichaamsbeweging, frisse lucht, een gezonde hoeveelheid zonlicht, gezond voedsel en zuiver drinkwater. Doe dat wat je in je Hart graag doet. Wees creatief!

8: “Draag een deel van je activiteiten op aan het grotere goed.”

Wees niet alleen maar met jezelf bezig. Doe ook wat voor de samenleving als geheel. Uit onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt, blijkt dat de mate van geluk die we ervaren, heel erg van doen heeft met de mate waarin we wat bijdragen aan het grotere geheel. Bijdragen aan het grotere geheel bevordert het geluk.

9: “Wees altijd oprecht en eerlijk.”

Wanneer mensen oprecht en eerlijk zijn, is het gemakkelijker vertrouwen te hebben. Dit maakt het leven een heel stuk aangenamer.

10: “Neem de volle verantwoordelijkheid voor je daden.”

Doe niet of een ander verantwoordelijk is voor wat je doet. Erken dat wat je doet gevolgen heeft voor jezelf en voor andere mensen. Voor dieren en de gehele aarde.

(Bron: Een spirituele samenleving p. 185-190)

Yoga

Bij yoga wordt in het Westen vaak gezien als het doen van lichaamsoefeningen. Yoga is echter veel meer dan het doen van lichaamsoefeningen. Het is een hele levensfilosofie. Eén die verweven is met het boeddhisme en hindoeïsme maar die je ook terugziet in bijvoorbeeld het christendom. Denk aan de gebedshouding waarbij de handen voor de borst tegen elkaar worden gevouwen of de vingers van beide handen in elkaar gestrengeld worden. Deze houdingen worden in de yogafilosofie ‘mudra’s’ genoemd. Het zijn yogahoudingen die je uitvoert met alleen maar je handen en armen. Maar nogmaals, yoga is dus niet alleen het doen van lichaamsoefeningen. Yoga betekent ‘verenigen’. Het is een filosofie waarin acht stappen worden omschreven om de levensenergie in balans te brengen en het Zelf steeds helderder te ervaren.

Allereerst zijn er de ‘yama’s’. Dit zijn richtlijnen over hoe je te verhouden tot je omgeving. Deze richtlijnen geven onder andere aan niet gewelddadig te zijn, geen diefstal te plegen, de waarheid te spreken en niet hebzuchtig te zijn. Dan zijn er de Niyama’s. Dit zijn richtlijnen als zuiverheid (denk bijvoorbeeld aan letten op wat je eet), zelfstudie en overgave. Asana’s zijn lichaamshoudingen en pranayana zijn ademhalingsoefeningen. Pratyahara houdt in dat je even niet meer bezig met wat er allemaal gebeurt in je omgeving. Dharana is het concentreren van de aandacht op bijvoorbeeld de ademhaling of op een mantra. Dhyana is meditatie. Het gaat over het ervaren dat je niet je gedachten en emoties of je lichaam bent. Dan is er Samadhi, wat ook wel het doel van de beoefening van yoga wordt genoemd. Wanneer onze levensenergie door het beoefenen van de zojuist beschreven zeven stappen steeds meer in balans komt, ervaren we goddelijke extase. Samadhi houdt in dat er verbondenheid met al het leven wordt ervaren. Er is nog meer dan bij meditatie een ervaring van het stralende Zelf.

Beschrijvingen van de verschillende stappen kunnen wat verschillen.

De islam: zuilen van licht

In de islam wordt gesproken van de vijf zuilen. Het gaat om wat door moslims als de fundamenten van de islam wordt gezien. Ze worden gezien als religieuze verplichtingen. Hieronder beschrijf ik wat deze vijf zuilen zijn en geef ik mijn interpretatie van elke zuil wat natuurlijk niet de enige mogelijke interpretatie is. Ik zie de vijf zuilen als richtlijnen, net zoals ik de tien geboden uit de Bijbel als richtlijnen zie. Ze kunnen ons helpen om meer vrede te ervaren, om meer liefdevolle gelukkige levens te leiden – dat wat ieder ongeacht afkomst, religie, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd of huidskleur wenst.

De eerste zuil: de geloofsbelijdenis “Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.”

Allah betekent God. God is barmhartig staat er in de Koran. We kunnen denk ik ook zeggen dat God Liefde is, zoals in de Bijbel staat. Waar het er bij deze geloofsbelijdenis om gaat, is om ons over te geven aan de Liefde. Om ons over te geven aan de barmhartigheid van de Schepper, de Bron van het leven. Waar het om gaat is dat we deze barmhartigheid voelen in ons hart, en haar alles en iedereen laten te omarmen. Het gaat erom dat we erkennen dat ‘Liefde Is’ en dat al het andere geen Ultieme Realiteit is. Alleen de Liefde die God is, die is werkelijk waar. De rest, is een illusie.

Mohammed wordt in de islam als een groot voorbeeld gezien. Het woord ‘islam’ betekent overgave of onderwerping. Het gaat om overgave aan God, overgave aan de Liefde. We kunnen ieder die zich overgeeft aan de Liefde, die handelt vanuit de Liefde, tot voorbeeld nemen. Waar het om gaat is dat we erkennen dat Liefde de enige Kracht is, en dat we een voorbeeld nemen aan hen die zich door deze Kracht laten inspireren. Degene die dat doet, die leeft volgens de eerste zuil van licht.

De tweede zuil: rituele gebeden

Deze zuil van licht gaat over het ons regelmatig afstemmen op de Grote Bron van het leven. Dagelijks dienen we ons af te stemmen op het zuivere Licht. Op de Liefde die onze wegen wenst te verlichten en dat zal doen wanneer we Haar toestaan dat te doen. We dienen te bidden vanuit het hart. Het hart is het ‘Heilige Mekka’. Vanuit ons hart dienen we God die Liefde is te vragen in ons leven te komen. We dienen te vragen of Gods barmhartigheid tot ons wil komen om ons voor altijd te omarmen. We dienen te vragen om genade voor alles en iedereen. Dat Zachtmoedigheid de aarde mag omhullen en dat alles mag worden vergeven. Voor eeuwig en altijd!

De derde zuil: aalmoezen geven

Deze zuil van licht gaat over het naar vermogen geven aan hen die minder hebben. Ieder mens verdient het om voorzien te worden in zijn of haar levensonderhoud en om de mogelijkheid te hebben zich te ontwikkelen naargelang wat hij of zij diep in het hart wenst. Deze zuil gaat over het leveren van een bijdrage aan het welbevinden van de hele mensheid. Het gaat over het hulp bieden aan mensen ongeacht afkomst, geslacht huidskleur en seksuele geaardheid. Het gaat over het zodanig investeren van geld dat het de hele wereld ten goede komt!

De vierde zuil: de ramadan, de maand waarin er gevast wordt vanaf zonsopgang tot zondondergang. Het is een maand waarin extra aandacht wordt geschonken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Er wordt deze maand ook extra gebeden. Tijdens de Ramadan onthoud je je tussen zonsopkomst en zonsondergang niet alleen van eten en drinken maar ook van roken en seks.

Het gaat erom dat we onze geest en ons lichaam rust gunnen. Dat we onszelf de ruimte geven om te genezen. Het gaat erom dat we onze aandacht richten op wat er echt toe doet. De Ultieme Liefde die God is, waarmee wij voor altijd één zijn.

De vijfde zuil: pelgrimstocht naar Mekka. De islam vraagt moslims om zo mogelijk eens in hun leven een pelgrimstocht naar Mekka te ondernemen. In Mekka bevindt zich de ‘Ka’aba’, het belangrijkste heilige gebouw van de islam.

Waar het hier echt om gaat, is het ondernemen van een reis naar het diepste van ons hart, waar het goddelijke, het heilige der heiligen straalt. Het is een reis naar onze Innerlijke Zon, voorbij de wolken van angst, schuld, verdriet en woede. Het is een reis naar de Liefde in ons die al wat is, omarmt. Het is een reis naar God. Naar ons Ware Thuis.

Hindoeïsme

“Geweldloosheid, waarheidslievendheid, afwezigheid van toorn, verzaking, vredelievendheid, afwezigheid van oneerlijkheid, mededogen jegens levende wezens, begeerteloosheid, zachtmoedigheid, bescheidenheid, afwezigheid van grilligheid.” “Alle zelfzucht, heftigheid, aanmatiging, wellust, haat, hebzucht, opgegeven hebben, onzelfzuchtig en vredelievend, die mens is gereed om op te gaan in het eeuwige Brahman”,staat er in de Bhagavad Gita in 18.53.

De Bhagavad Gita is één van de meest populaire heilige boeken van het hindoeïsme. Het hindoeïsme is de oudste van de vijf grote wereldreligies. Het is een hele pluriforme religie. Hoewel er sprake is van meerdere goden maken deze allemaal deel uit van een oerbron. Alles komt volgens het hindoeïsme voort uit Brahman. De naam die hindoes zelf vaak gebruiken voor hun religie is “Sanatana Dharma.” Het wordt wel vertaald met ‘eeuwige wet’. In het hindoeïsme gaat het erom dat je handelt in overeenstemming met je dharma. Het woord dharma kan onder andere vertaald worden met het woord ‘levenstaak’. Wanneer we handelen in overeenstemming met ons dharma dan zijn we in harmonie met de wereld. Het woord dharma wordt ook wel vertaald met ‘ondersteuning’. Wanneer we handelen in overeenstemming met ons dharma dan zullen we ondersteuning ervaren. Tegelijkertijd ondersteunen we anderen als we ons dharma volgen.

Hoewel ieder een persoonlijk dharma heeft, is het zo dat het volgen van ons dharma altijd bepaalde kenmerken met zich meebrengt. Bijvoorbeeld waarachtigheid. Het is door ons dharma te volgen dat we verlossing bereiken. Een staat van gelukzaligheid die niet voorbij gaat. Een staat van liefde en vreugde zonder grenzen. Er worden in het hindoeïsme drie verschillende wegen om verlossing te bereiken omschreven. Dat zijn de weg van de wijsheid, de weg van het handelen en de weg van de devotie.

Als je het mij vraagt gaat het bij deze drie wegen om het volgende:bij de weg van de wijsheid gaat het erom dat je beseft dat je Ziel (Atman) eeuwig en stralend is in het hart van God (Brahman), het Absolute. Er is nooit afgescheidenheid. Ook houdt dit pad in dat je inzicht verwerft in de verschillende aspecten van het mens zijn. Het fysieke, emotionele, mentale en spirituele. Het houdt in dat we inzicht verwerven in de levensenergievelden. De boeken van Barbara Ann Brennan waaronderLicht op de aurazijn hier erg geschikt voor. Het pad van de wijsheid is een pad van meditatie. Bij de weg van het handelen gaat het erom dat je je geen zorgen maakt over of al het goede dat je vanuit je hart doet wel effect heeft. Het gaat erom dat je het doet. Natuurlijk mag je je verstand hierbij gebruiken. Dat is aan te raden.

Bij weg van de devotie gaat het om het ons overgeven aan wat in het christendom wel de Heilige Geest wordt genoemd.Een cursus in wonderennoemt het ook wel de ‘Universele Inspiratie’. Verschillende wezens zoals Krishna en Jezus kunnen ons helpen de Universele Inspiratie te ervaren. We kunnen hen om hulp vragen om het Licht van de Bron, in het Hindoeïsme Brahman genoemd, te ervaren.

De zojuist beschreven paden naar verlossing gaan hand in hand met elkaar. We hebben allemaal inzicht nodig in de verschillende aspecten van ons wezen en de Ziel, onze stralende essentie. We dienen allemaal ons hart te volgen (hierbij gebruik makend van ons verstand) en onze zorgen over te geven. Hierin raakt het pad van het handelen aan het pad van devotie. Overgave verdiept ons inzicht, en inzicht kan ons helpen ons nog meer over te geven. Inzicht helpt ons om ons hart te volgen wat ons steeds meer in een staat van overgave doet leven. Een staat waarin we steeds meer de Liefde zonder grenzen ervaren.

Boeddhisme

In het boeddhisme wordt vaak uitgegaan van vier edele waarheden. Hoewel ik ze mooi vind zou ik ze iets anders verwoorden. Namelijk als volgt:

1: Het leven is Universele Liefde, Vreugde, Harmonie. We Zijn Tijdloos en van Oneindige Waarde.

2: Mensen ervaren het vaak niet zo.

3: Dat komt doordat er Waarde wordt gezien in gevoelens als angst en verdriet. Er wordt aan vastgehouden. Deze gevoelens blokkeren ons Innerlijk Licht waardoor dit niet naar buiten kan stralen. Zo weerhouden ze ons ervan dat we dit Licht, dus Liefde, Vreugde, Vrede ervaren. Dat wat we Zijn.

4: Mensen kunnen hun Innerlijke Licht (Liefde, Vreugde, Vrede) weer ervaren door zich hierop te richten, ernaar te handelen en tegelijkertijd gevoelens als angst en verdriet in overeenstemming te brengen met Liefde – door ze toe te staan en hetzelfde te doen met het ‘willen controleren van dingen’. Het is niet erg om controle te hebben; dit is prima. Het gaat erom dat je het loslaat dingen uit angst te willen controleren.” (Een spirituele samenleving, p. 190)

Het 8-voudig pad

Het boeddhisme stelt dat het 8 vouding pad naar verlichting leidt. Het 8 voudig pad spreekt van:

-Juist inzicht

-Juiste gedachten

-Juist spreken

-Juist handelen

-Juiste wijze van levensonderhoud

-Juiste inspanning

-Juiste aandacht

-Juiste concentratie

We dienen in te zien dat alleen Liefde echt is. Dat angst ons ervan weerhoudt dit te ervaren en dat ze losgelaten mag worden en hoe. Als we weten hoe we angst los kunnen laten, dan weten we hoe we het lijden los kunnen laten.

Angst ontstaat op het niveau van de gedachten. Als we willen dat angst oplost, dan dienen we geen angstige gedachten meer te denken. We dienen in plaats daarvan liefdevol te denken. Liefdevol denken houdt ook in dat we liefdevol spreken en handelen. Liefdevol handelen houdt onder andere in dat we ons op een zo mens-, dier- en milieuvriendelijk mogelijk wijze in ons levensonderhoud voorzien. Dit is voor de meeste mensen waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Waar we er niet in slagen liefdevol te denken, (en dus ook niet liefdevol spreken en handelen) dienen we ons in te spannen dit wel te doen. Angst ontstaat op het niveau van de gedachten. Als we willen dat angst oplost, dienen we geen angstige gedachten meer te denken. We dienen in plaats daarvan liefdevol te denken. Oftewel, onze angstige gedachten en de daaruit voortkomende gevoelens van waaruit we spreken en handelen te transformeren. Hoe doen we dat? Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de verschillende aspecten van ons wezen. Allereerst is er natuurlijk onze essentie die Liefde is. We dienen onze essentie te erkennen. We dienen echter ook te erkennen waar onze gedachten niet in overeenstemming met onze essentie zijn. Ook dienen we te erkennen waar onze gevoelens niet helemaal in overeenstemming met Liefde zijn, evenals ons lichaam wat bijvoorbeeld ervaren kan worden als onaangename spanning. Het is van belang dat we ons bewustzijn van de verschillende aspecten van ons mens-zijn. Het is nuttig als we beseffen dat deze samenhangen met levensenergie. We dienen erop gericht te zijn onze levensenergie in overeenstemming te brengen met onze Essentie. We kunnen hierbij om hulp vragen aan lichtwezens. We kunnen gebruik maken van verschillende gaandeweg verkregen inzichten. Het uiteindelijke inzicht zal zijn dat alleen Liefde echt is. Dit zal niet alleen een mentaal inzicht zijn. Het zal een inzicht zijn dat gevoeld zal worden door ons hele wezen. Het zal doordrongen zijn van de Liefde waarin ze uiteindelijk verdwijnen zal. Dan is er enkel nog het bewustzijn van de Liefde. Dat wat in Waarheid het enige is dat bestaat. Ons diepste verlangen zal zijn vervuld. We zullen in een staat van gelukzaligheid zijn. Van Vreugde en van Licht. Voor eeuwig en altijd!

Dit is mijn interpretatie van het achtvoudig pad.

Terugblik op leefregels

We hebben het nu gehad over de ‘leefregels van de religies.’ We hebben het gehad over ethiek. Over hoe we op een goede manier met onszelf en anderen om kunnen gaan. Wat we zien is dat in alle religies er richtlijnen zijn over hoe te handelen. In alle religies vinden we aanwijzingen dat het belangrijk is elkaar met compassie te benaderen. In alle religies vinden we de Gulden Regel in de één of andere vorm terug. De Gulden Regel zegt ons anderen zo te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. In ‘negatieve’ vorm duidt de Gulden Regel: “Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Karen Armstrong zette deCharter for Compassionop. Hierin worden richtlijnen gegeven om tot een meer compassievol leven te komen. De charter stelt:“Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities, en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf willen worden behandeld.”

We zullen zien dat als we ons leven inrichten, dit in ogenschouw nemend, deze meer liefdevol wordt. We zullen steeds meer de Liefde ervaren die achter alle verschijningsvormen schuilgaat. Als dat gebeurt, zullen we steeds meer automatisch handelen volgens de eerder besproken regels. We ervaren de essentie ervan dan in ons hart, waaruit ze zijn ontsprongen, en hebben ze in uiterlijke vorm steeds minder nodig.

Ze kunnen nog steeds een mooi hulpmiddel zijn maar je hebt ze dus minder nodig. Je zult zelf steeds meer een verbinding ervaren met de Liefde. Met de wijsheid in alles. Dit kun je spirituele groei noemen.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2019

Zie voor meer info: www.marlonwongsioe.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


DE INTERRELIGIEUZE SAMENLEVING: LEREN VAN ELKAAR IN VREDE

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR