DE GOUDEN STAD: OVER KEUZES MAKEN, DUALITEIT EN EENHEIDSBEWUSTZIJN

Er was eens Gouden Stad, waar iedereen zich welkom voelde en waar ware balans werd ervaren en dat wat daar nog aan voorbij gaat. Hoe kwam de Gouden Stad tot stand?

Eens was de stad duister en er was wanhoop. Toen was er een groep mensen die hun best deed om een democratie te creëren – inplaats van een situatie te hebben waarin slechts sommige mensen wat te zeggen hadden – omdat het hun idee was dat iedereen van gelijke waarde is en iets waardevols te delen heeft. De democratie was verre van perfect, maar beter dan de dictaturen waarvan daarvoor sprake was geweest. De grondleggers deden hun best mensen goed te informeren, zodat ze de handvatten hadden om hun beste zelf te worden en zo hun bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de democratie. De mensen bewandelden een hobbelige weg met veel kronkels, maar geïnspireerd door degenen die het Licht volgden, gestuwd door onzichtbare liefdevolle krachten en genoeg hebbende van alle ellende, begonnen meer en meer mensen zich te gedragen op een liefdevolle manier. Ze besloten hun haat, angst, schuld, woede en verdriet los te laten. Ze gingen innerlijke emotionele verwerkingsprocessen aan en hun acties vanuit het geweten versterkte hun innerlijke vergevingsprocessen. De stad reflecteerde het Licht hierdoor meer en meer, ook al viel dit voor lange tijd niet altijd op.

De mensen kwamen steeds meer tot het begrip dat er een Eenheid is voorbij alle vorm en werden zich er steeds meer van bewust dat het ervaren van deze Eenheid het meest belonende doel in het leven is. Deze Eenheid werd meer en meer gereflecteerd in de denkgeesten en dus ook in de daden van de mensen.

Met de verkiezingen die eens in de zoveel tijd werden gehouden, begonnende mensen – hoewel het een lange weg was – steeds meer te stemmen vanuit de liefde in hun hart en gezonde verstand. Ze begrepen meer en meer dat stemmen niet verkeerd is omdat je dan ‘een zijde zou kiezen en de dualiteit of polariteit zou versterken’. Ze begrepen meer en meer dat de hele realiteit die we ervaren, behalve de ultieme vormloze Realiteit, een dualistische illusie is.

Ze begrepen dat ervoor kiezen om heldere lucht in te ademen, tegengesteld is aan ervoor kiezen om vervuilde lucht in te ademen. En dat ervoor kiezen gezond te eten, tegengesteld is aan het eten van ongezond voedsel. Het is niet verkeerd om voorkeuren te hebben en voor deze voorkeuren te kiezen in de illusie. Het is niet verkeerd om te stemmen voor mensen die anderen toestaan om heldere lucht in te ademen of te stemmen op mensen die anderen toestaan gezond voedsel te eten, inplaats van te stemmen op mensen die denken dat het prima is de lucht te vervuilen of voedsel genetisch te manipuleren zonder dat we het kunnen zien en meer van dat soort dingen.

De inwoners van de Gouden Stad begrepen dat ze moesten stemmen voor wat het meest gezond is – voor wat het Licht van de ultieme Realiteit, zelfs meer waard dan goud, het meest reflecteerde. De mensen begrepen steeds beter dat ze moesten kiezen voor de gedachten die het Licht het meest reflecteren om hun handelen daaruit te laten voortvloeien. Door dit te doen werden hun duistere (niet gebalanceerde) gedachten getransformeerd. Hun gemene angstige gedachten – gedachten van schuld, haat, schaamte, woede, haat en verdriet – werden getransformeerd in liefdevolle – vredige, vreugdevolle, vriendelijke – gedachten. We dienen te weten dat we het Licht Zijn dat zelfs voorbij deze liefdevolle gedachten ligt. Dat is wat de mensen in deze stad zich realiseerden.

Dualisme hoeft niet ervaren te worden als iets onplezierigs. Dualisme betekent dat er tegenstellingen zijn. Koud/Warm, hard/zacht, donker/licht, yin/yang. Als yin en yang in balans zijn,dan is onze ervaring aangenaam. Het Licht van de ultieme Realiteit – die één is met de fluwelen leegte – wordt gereflecteerd. Als er disbalans is, dan hebben we een ervaring die we onplezierig noemen. Misschien spreken we van ‘slecht’ of ‘kwaad’. Een ‘nieuwe dualiteit’ is ontstaan: aangenaam en onaangenaam.

Het ervaren van zowel het aangename als onaangename betekent niet dat yin en yang in evenwicht zijn, zoals vaak wordt gedacht. Als er sprake is van onaangename ervaringen, dan is er ergens sprake van yin en yang die uit balans zijn. De mensen in de Gouden Stad gingen dit begrijpen.

De bewoners van de Gouden Stad begrepen: om de balans te herstellen dienen we zekere keuzes te maken. Bijvoorbeeld om gezonde (gebalanceerde) lucht in te ademen en gezond (gebalanceerd) voedsel te eten en gezonde (zoveel mogelijke gebalanceerde dus zo mens-, dier- en milieuvriendelijk mogelijke) politieke keuzes te maken die dit deze mogelijkheden versterken. Dit is niet het versterken van de dualiteit, maar kiezen voor meer balans binnen de dualistische ervaring om daardoor makkelijker het Licht dat balans voorbij alle balans is – de Tao – te ervaren. En het is beter om voedsel te eten dat in elk geval gedeeltelijk gezond is, dan om alleen maar voedsel te eten dat helemaal niet gezond is. Hetzelfde geldt voor stemmen tijdens verkiezingen.

Op een emotioneel en mentaal niveau betekent het herstellen van de balans, het overgeven van de ongebalanceerde relatief kleine delen van onszelf, aan het grotere gezonde (gebalanceerde en voorbij alle balans gaande) gedeelte van onszelf. Dit bevordert niet het dualisme maar bevordert balans en maakt dualiteit meer transparant voor het Licht van Liefde en Vrede dat eraan voorbij gaat.

Het transformeren van de niet gebalanceerde delen van onszelf betekent niet dat we ze onderdrukken door te denken aan de platitude ‘waar je je op focust groeit’. Er is een wereld van verschil tussen het je focussen op iets dat uit balans is terwijl je gelooft dat het waar is en het je focussen op iets dat uit balans is zonder te geloven dat het waar is – wetende dat alle dualiteit illusie is en dat alleen Liefde Realiteit is. We dienen Liefde te erkennen als de ultieme Realiteit. En we dienen de delen van onszelf te erkennen die niet liefdevol (angstig) zijn en toestaan dat deze meer en meer in overeenstemming komen met Liefde. Het is een proces, soms een heel sloom proces. Soms, gelukkig, een snel proces.

Om de balans te herstellen en dus het Licht toe te staan te stralen, is het belangrijk dat we niet oordelen in de zin van veroordelen maar we dienen wel ons onderscheidingsvermogen te gebruiken! We dienen bereid te zijn om dingen anders te zien, in een ander Licht. Het betekent bereidzijn om te vergeven, zelfs als je niet weet hoe. In andere woorden, je geeft toe dat je het misschien fout hebt, maar je gaat beseffen dat dit in je voordeel kan zijn. De balans wordt hersteld door het toestaan van liefdevolle vriendelijkheid, altijd. De totale ervaring van vrede en liefde, ongeacht aan wie of wat je denkt, naar niemand kwade gedachten koesterend, is de enige manier om er zeker van te zijn dat je gelijk hebt. De inwoners van de Gouden Stad leerden zichzelf, hoewel ze assertief waren en zichzelf en elkaar verantwoordelijk hielden, om altijd alles te vergeven. Ze wisten dat alleen dit werkelijk verantwoord is.

De inwoners van de Gouden Stad hadden niet dat wat het inspirerende boek ‘Een cursus in wonderen’ niveauverwarring noemt. Ze beseften dat:

-er een eeuwig onverwoestbaar niveau van pure Eenheid en Liefde is en dat in de ervaring hiervan alles ligt wat we ons kunnen wensen. We mogen dit niveau- dat we ten diepste Zijn- volledig te allen tijden toestaan, het accepteren;

-er een niet eeuwig niveau is van gedachten en gevoelens die het Licht van de Eenheid kunnen reflecteren en blokkeren. We mogen al deze gedachten en gevoelens (op een voor ons gepast tempo steeds meer) omarmen met liefde voor transformatie. We kunnen hierbij om hulp vragen aan het Licht of aan een aspect van het Licht zoals je beschermengel. Het tranformatie proces kan niet uitmonden in een ervaring van teveel van Liefde en Vrede. Het ervaren van Liefde en Vrede is geen onbalans maar balans en daaraan voorbij;

-er een niveau is genaamd het fysieke niveau, dat voortvloeit uit het niveau van gedachten en gevoelens. Terwijl het innerlijke transformatie proces plaatsvindt, is het verstandig om het onderscheidingsvermogen te gebruiken met betrekking tot vanuit welke gedachten en gevoelens te handelen en vanuit welke niet. Een chaotisch innerlijke transformatie proces hoeft zich niet te uiten in chaotisch handelen. We hebben geen maatschappelijk chaos (geweld, hongersnood, milieuvervuiling etcetera) nodig voor maatschappelijke transformatie. Vanuit liefdevolle inspiratie aan vreedzame demonstraties is behulpzaam.

Hoe meer de handelingen op dit niveau voortkomen uit gedachten die het Licht weerspiegelen hoe beter. In een wereld van angst en wanhoop hoef je niet proberen dat wat uit licht en liefde voortkomt te verdoezelen, omdat het een ‘dualiteit/polariteit zou zou creëren’ met de duistere angst en wanhoop. Als twee mensen elkaar mishandelen en één van hen gaat denken, dit is niet juist en overtuigd zegt ‘dit moet stoppen’ en besluit de ander voortaan met zowel liefde als respect en behoud van gezonde grenzen te behandelen, dan is dat niet verkeerd omdat dit ‘dualiteit zou creëren’. Handelingen die gedachten van licht en liefde weerspiegelen zijn behulpzaam voor gezondheid – voor transformatie om ons meer bewust te worden van het Licht. Er dient altijd zoveel mogelijk gehandeld te worden vanuit de inspiratie van het Licht. Dagelijks kan hier op afgestemd worden.

Gebruikmakende van deze kennis werd de stad van duisternis en wanhoop de Gouden Stad. De inwoners van de stad werden zich er steeds meer van bewust van het feit dat er uiteindelijk alleen maar de pure ervaring is van stalende non-dualistische Liefde en Licht. Uiteindelijk zullen alle illusies voorgoed transformeren! Wat er dan ervaren zal worden, is vredige vormloze Eenheid. Liefde zonder een eind die er altijd is. Sommige zeggen dat de bewoners van de Gouden Stad deze staat van zijn al bereikt hebben en nu hun Licht laten stralen op allen die het pad nog bewandelen totdat de ervaring van Eenheid compleet is.

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2021


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


DE GOUDEN STAD: OVER KEUZES MAKEN, DUALITEIT EN EENHEIDSBEWUSTZIJN

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR