HET EINDE VAN ALLE OORLOG: PLANNEN VOOR EEN VREDESCULTUUR

Veel mensen voelen zich machteloos als het gaat om wat ze kunnen doen aan conflicten in de wereld zoals het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne. Op fysiek niveau zitten er beperkingen aan wat we kunnen doen. We kunnen echter altijd kiezen voor innerlijke verandering en daarom zijn we nooit echt machteloos. We kunnen er altijd voor kiezen bereid te zijn angst, woede, schuld, haat en verdriet los te laten. Door er niet aan vast te houden, dragen we niet bij aan een voedingsbodem voor oorlog.

Vergeving is heel praktisch. Als iedereen voor vergeving zou kiezen zou er simpelweg geen oorlog zijn, dat scheelt dus heel wat ellende – is voor iedereen fijner. Terwijl we vergeven kunnen we nog gewoon grenzen stellen. Aandacht besteden aan vrede is minstens zo belangrijk als aandacht besteden aan defensie. Minstens in de mate dat er strategische maatregelen worden getroffen voor fysieke verdediging, zo kunnen we strategisch inzetten op het creëren van een vredescultuur. Denk aan het nu plannen maken en het implementeren van plannen om:

-Geweldloos communiceren te onderwijzen op alle scholen

-Mindfulness en heartfulness te onderwijzen op alle scholen

*Om docenten te ontlasten kan er minder registratieplicht komen.

Mindfulness is onder andere behulpzaam om ons meer bewust te worden van onze eigen gedachten, emoties en gedragingen. Het helpt mensen om milder te zijn, leert hen om beter om te gaan met stress, angst evenals om beter grenzen aan te kunnen geven. Mindfulness is seculier dus past goed op seculiere scholen. Het principe van waarnemen zonder oordelen, wat een kenmerk is van mindfulness, past goed bij het idee dat sommige gelovigen hebben om niet te oordelen en het oordeel aan God te laten. Heartfulness wordt wel omschreven als een verdieping van mindfulness en richt zich vooral op het compassie aspect. Aandacht voor compassie/naastenliefde komt voor in verschillende religies en zou zelfs als het hart van alle wereldreligies beschouwd kunnen worden. Compassie is iets wat alle mensen kunnen hebben of ze nu religieus zijn of niet. Aandacht voor het ontwikkelen van compassie in plaats van onszelf en anderen te veroordelen zal vrede ten goede komen.

Is het niet heel verstandig om jongeren op scholen handvatten mee te geven om op een meer verantwoorde (vreedzame) wijze om te gaan met de kennis die ze opdoen? Natuurlijk is dat verstandig!

Alleen door in te zetten op het hebben van een cultuur waarin iedereen elkaar vrede toewenst, beëindigen we fysieke oorlogen voor ze beginnen. Dit is niet naïef. Geen aandacht besteden aan het creëren van een vredescultuur, bijvoorbeeld zoals beschreven is, en denken dat enkel meer wapens produceren en vechten de oplossing is, dat is naïef. Er zijn vandaag de dag kernbommen die duizenden keren sterker zijn dan de bommen die afgingen in Japan in WO2. Je wilt niet echt dat er ook maar 1 afgaat.

Als we geen oorlog meer willen hebben in de wereld, dan zullen we actief moeten inzetten op vrede, ook in zogenaamde ‘vredestijd’ wanneer we er alle gelegenheid toe hebben! Door vanuit liefdevolle inspiratie te handelen, kunnen we allemaal onze bijdragen leveren aan een vredescultuur. Een cultuur waarin niet alleen sprake is van de afwezigheid van fysieke gewapende conflicten, maar waarin mensen elkaar echt het beste toewensen!

Naast het inzetten op lessen geweldloos communiceren, mindfulness en heartfulness op alle scholen, kan er ingezet worden op verduurzaming. Denk aan isolatie van zoveel mogelijk huizen en het plaatsen van zonnepannelen waar mogelijk zodat huizen zoveel mogelijk zelf voorzienend worden zonder dat daar extra voor betaald hoeft te worden door de ‘gewone burger’. Grote bedrijven die miljarden winst maken mogen wel meebetalen. Door in te zetten op zelfvoorzienende huizen zijn we ook niet meer of in elk geval veel minder afhankelijk van olie, gas en kolen. Wat zou het mooi zijn als er veel meer buurtvolktuinen zouden komen, waar mensen uit de buurt samen planten kunnen zaaien en oogsten. Dit zodat buurten steeds meer zelf voorzienend worden. Goed ook om meer in contact te komen met de natuur, wat ontspannend kan zijn. Ook behulpzaam wellicht voor meer sociale cohesie.

We kunnen samen vormgeven aan een meer vreedzame en duurzame samenleving. Een samenleving die in alle diversiteit inclusief is. Waarom wachten? Laten we er nu mee beginnen. Ieder kan zijn/haar unieke bijdrage leveren. Elk land kan een voorbeeld zijn voor de wereld!

Copyright © Marlon Wong-Sioe 2022

Voor meer informatie zie: www.marlonwongsioec.com


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


HET EINDE VAN ALLE OORLOG: PLANNEN VOOR EEN VREDESCULTUUR

ARCHITECTEN VAN EEN NIEUWE WERELD: HOE BOUWEN WE EEN FANTASTISCHE MAATSCHAPPIJ?

HOOP OP EEN BETERE WERELD

CHR. FEESTEN, LIEFDE, OVERGAVE EN 'A CHRISTMAS CAROL': ESSENTIE VAN HET CHRISTENDOM

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS: AANDACHT VOOR INTRINSIEKE WAARDE

EEN VREEDZAME SAMENLEVING: VREDESVUUR